How do you say

I am planning a vacation in New Zealand, where I hear the scenery is beautiful.

..in Chinese?

我正在计划去新西兰度假,听说那边风景非常美。

wǒ zhèng zài jì huà qù xīn xī lán dù jià , tīng shuō nà biān fēng jǐng fēi cháng měi 。

How do you say "I've been wearing this shirt for over a month." in Chinese?