How do you say

I am planning to go on holiday to Tokyo, Japan, in the next three months.

..in Chinese?

我计划在未来三个月内前往日本东京度假。

wǒ jì huà zài wèi lái sān gè yuè nèi qián wǎng rì běn dōng jīng dù jià 。

How do you say "Every day, he devotes several hours to his hobby." in Chinese?