How do you say

I am planning to travel to Thailand in three months, where I hear the beaches are fantastic.

..in Chinese?

我计划在三个月后去泰国旅行,听说那里的海滩非常美丽。

wǒ jì huà zài sān gè yuè hòu qù tài guó lǚ xíng , tīng shuō nà lǐ de hǎi tān fēi cháng měi lì 。

How do you say "My family and I are planning to travel to Qinghai Lake this summer vacation." in Chinese?