How do you say

I bought a bicycle last month, and it takes me about half an hour to ride to work every day.

..in Chinese?

我上个月买了一辆自行车,每天骑着去上班大约要半小时。

wǒ shàng gè yuè mǎi le yī liàng zì xíng chē , měi tiān qí zhe qù shàng bān dà yuē yào bàn xiǎo shí 。

How do you say "They will complete this educational program in three months" in Chinese?