How do you say

I bought a bicycle last week, and I ride it to work every morning.

..in Chinese?

我上周买了一辆自行车,每天早上我会骑它去上班。

wǒ shàng zhōu mǎi le yī liàng zì xíng chē , měi tiān zǎo shàng wǒ huì qí tā qù shàng bān 。

How do you say "I plan to learn painting in the next three months." in Chinese?