How do you say

I bought a big lobster at the market today, for grilling.

..in Chinese?

我今天在市场买了一只大龙虾,准备烤来吃。

wǒ jīn tiān zài shì chǎng mǎi le yī zhī dà lóng xiā , zhǔn bèi kǎo lái chī 。

How do you say "He is getting to know his new friends, and slowly getting to know them." in Chinese?