How do you say

I bought a bike last month, and I ride it to work every morning.

..in Chinese?

我上个月买了一辆自行车,每天早上都骑它去上班。

wǒ shàng gè yuè mǎi le yī liàng zì xíng chē , měi tiān zǎo shàng dōu qí tā qù shàng bān 。

How do you say "He broke two records in quick succession, within three months." in Chinese?