How do you say

I bought a new car, and I’m planning to go on a road trip next month.

..in Chinese?

我买了一辆新车,准备下个月自驾去旅行。

wǒ mǎi le yī liàng xīn chē , zhǔn bèi xià gè yuè zì jià qù lǚ xíng 。

How do you say "I’m planning to go on business to Beijing next month." in Chinese?