How do you say

I bought a new car last month and I’m driving to work every day and I enjoy it.

..in Chinese?

我上个月买了一辆新车,每天开车上班感觉非常愉快。

wǒ shàng gè yuè mǎi le yī liàng xīn chē , měi tiān kāi chē shàng bān gǎn jué fēi cháng yú kuài 。

How do you say "They will complete the education programme in three months." in Chinese?