How do you say

I bought a new car last month, it’s so convenient to drive to work every day.

..in Chinese?

我上个月买了一辆新车,每天开车去上班非常方便。

wǒ shàng gè yuè mǎi le yī liàng xīn chē , měi tiān kāi chē qù shàng bān fēi cháng fāng biàn 。

How do you say "I have taken up painting recently and spend hours at it every day." in Chinese?