How do you say

I bought a new sofa recently, and I意图;计划 intend to配;添置 buy a chair in a few months

..in Chinese?

我最近买了一张新沙发,打算过几个月再买一把椅子配

wǒ zuì jìn mǎi le yī zhāng xīn shā fā , dǎ suàn guò jǐ gè yuè zài mǎi yī bǎ yǐ zi pèi

How do you say "I wore this dress for only a month and it’s worn out." in Chinese?