How do you say

I bought a new sofa recently, and I sit on it every day after work to relax.

..in Chinese?

我最近买了一张新沙发,每天下班后都会坐在上面放松。

wǒ zuì jìn mǎi le yī zhāng xīn shā fā , měi tiān xià bān hòu dōu huì zuò zài shàng miàn fàng sōng 。

How do you say "My friends and I are planning a trip to Europe for within three months." in Chinese?