How do you say

I bought a new sofa recently, and it’s very comfortable in the living room.

..in Chinese?

我最近买了一张新沙发,放在客厅里非常舒适。

wǒ zuì jìn mǎi le yī zhāng xīn shā fā , fàng zài kè tīng lǐ fēi cháng shū shì 。

How do you say "My new sofa has finally arrived, and it looks very comfortable." in Chinese?