How do you say

I bought a new sofa recently and sit on it to watch TV after work every day.

..in Chinese?

我最近买了一张新沙发,每天下班后都会坐在上面看电视。

wǒ zuì jìn mǎi le yī zhāng xīn shā fā , měi tiān xià bān hòu dōu huì zuò zài shàng miàn kàn diàn shì 。

How do you say "After the vacation I’m planning to travel in Thailand." in Chinese?