How do you say

I bought myself a new coat which I intend to wear for a week before I wash it.

..in Chinese?

我最近买了一件新衣服,打算穿一个星期再去洗。

wǒ zuì jìn mǎi le yī jiàn xīn yī fú , dǎ suàn chuān yí gè xīng qī zài qù xǐ 。

How do you say "Xiaohua plans to go to France for further study in 3 months." in Chinese?