How do you say

I bought some fresh fruit on the way to the supermarket, and I’m going to juice it at home.

..in Chinese?

我在去超市的路上买到了一些新鲜的水果,打算回家自己榨汁喝

wǒ zài qù chāo shì de lù shàng mǎi dào le yī xiē xīn xiān de shuǐ guǒ , dǎ suàn huí jiā zì jǐ zhà zhī hē

How do you say "He and his friends organize an outing once a week." in Chinese?