How do you say

I bought some new clothes recently and I’m planning to wear them when I go out shopping soon.

..in Chinese?

最近买了几件新衣服,打算过段时间去逛街穿。

zuì jìn mǎi le jǐ jiàn xīn yī fú , dǎ suàn guò duàn shí jiān qù guàng jiē chuān 。

How do you say "I’ll buy a new sofa in three months." in Chinese?