How do you say

I bought this shirt last month at Zara.

..in Chinese?

这件衬衫是我上个月在Zara买的。

zhè jiàn chèn shān shì wǒ shàng gè yuè zài Zara mǎi de 。

How do you say "She runs in the park every morning to keep fit." in Chinese?