How do you say

I bought this shirt last month when there was a sale at the mall.

..in Chinese?

这件衬衫是我上个月在商场打折时买的。

zhè jiàn chèn shān shì wǒ shàng gè yuè zài shāng chǎng dǎ zhé shí mǎi de 。

How do you say "The braised pork in this restaurant is tender and tasty – well worth a try." in Chinese?