How do you say

I can look up the latest three months of food related information for you.

..in Chinese?

我可以帮你查询一下最近三个月内美食的相关资讯。

wǒ kě yǐ bāng nǐ chá xún yī xià zuì jìn sān gè yuè nèi měi shí de xiāng guān zī xùn 。

How do you say "After two months of practice, he can now make delicious cakes at home." in Chinese?