How do you say

I can’t wait to try the new dish by that celebrity chef.

..in Chinese?

我迫不及待地想吃到那个著名的大厨的新菜。

wǒ pò bù jí dài dì xiǎng chī dào nà gè zhù míng de dà chú de xīn cài 。

How do you say "I learned to ride a bicycle in three months." in Chinese?