How do you say

I can’t wear this dress next month.

..in Chinese?

这件衣服下个月我就穿不下了。

zhè jiàn yī fú xià gè yuè wǒ jiù chuān bù xià le 。

How do you say "He’ll be attending a basketball training camp for the next three months." in Chinese?