How do you say

I expect to go to Beijing by train next Tuesday.

..in Chinese?

我预计下周二会坐火车去北京。

wǒ yù jì xià zhōu èr huì zuò huǒ chē qù běi jīng 。

How do you say "How have you been recently?" in Chinese?