How do you say

I find cooking to be a very enjoyable hobby.

..in Chinese?

我发现学习烹饪是一种很有乐趣的业余爱好。

wǒ fā xiàn xué xí pēng rèn shì yī zhǒng hěn yǒu lè qù de yè yú ài hào 。

How do you say "And he stuck with it, exercising three times a week, until he had worked up to running a marathon." in Chinese?