How do you say

I go to the market every day to buy fresh ingredients for cooking.

..in Chinese?

我每天都会去市场买新鲜的食材回来做饭。

wǒ měi tiān dōu huì qù shì chǎng mǎi xīn xiān de shí cái huí lái zuò fàn 。

How do you say "I plan to go on holiday to New Zealand in three months." in Chinese?