How do you say

I go to the newly opened restaurant for hot pot every week; the environment and service are great there.

..in Chinese?

我最近每周都会去那家新开的餐厅吃一次火锅, 那里的环境很好, 服务也很周到。

wǒ zuì jìn měi zhōu dōu huì qù nà jiā xīn kāi de cān tīng chī yī cì huǒ guō , nà lǐ de huán jìng hěn hǎo , fú wù yě hěn zhōu dào 。

How do you say "My family and I are planning to go to Bali for a vacation in three months." in Chinese?