How do you say

I had a new French dish at a restaurant last week, and it was delicious.

..in Chinese?

我上个星期在餐厅尝试了一道新的法国菜,味道非常好。

wǒ shàng gè xīng qī zài cān tīng cháng shì le yī dào xīn de fǎ guó cài , wèi dào fēi cháng hǎo 。

How do you say "I saw a crepe recipe online and am planning to learn to make it next month." in Chinese?