How do you say

I had lunch at a restaurant near my school, and tried their new menu, the stone bowl bibimbap was delicious.

..in Chinese?

我在學校附近的餐廳吃午飯,試試他們的新菜单,石锅拌饭非常美味。

wǒ zài xué xiào fù jìn de cān tīng chī wǔ fàn , shì shì tā men de xīn cài dān , shí guō bàn fàn fēi cháng měi wèi 。

How do you say "We have a trip planned together." in Chinese?