How do you say

I had their specialty there some six weeks ago, and it was really delicious.

..in Chinese?

我在一个半月前去过那家餐厅,尝试了他们的特色菜,真的非常美味。

wǒ zài yī gè bàn yuè qián qù guò nà jiā cān tīng , cháng shì le tā men de tè sè cài , zhēn de fēi cháng měi wèi 。

How do you say "There has been an abnormally large amount of rain this summer." in Chinese?