How do you say

I have a new addiction to Chongqing noodles, which I eat a few times a week.

..in Chinese?

我最近迷上了重庆小面,每周都会去吃几次。

wǒ zuì jìn mí shàng le chóng qìng xiǎo miàn , měi zhōu dōu huì qù chī jǐ cì 。

How do you say "Our whole family are planning to spend our holiday by the sea this summer." in Chinese?