How do you say

I have been cooking Thai cuisine for over two months now,阵阵绿咖喱鸡和冬阴功汤, my friends go gaga over.

..in Chinese?

我在泰国学习厨艺已经两个多月了,尝试做出了许多道地道的泰国菜,比如绿咖喱鸡和冬阴功汤,朋友都赞不绝口。

wǒ zài tài guó xué xí chú yì yǐ jīng liǎng gè duō yuè le , cháng shì zuò chū le xǔ duō dào dì dào de tài guó cài , bǐ rú lǜ gā lí jī hé dōng yīn gōng tāng , péng yǒu dōu zàn bù jué kǒu 。

How do you say "He stuck to exercising three times a week, and his fitness improved dramatically after three months." in Chinese?