How do you say

I have been learning to cook, and I get to savor the food I prepare every day, which is very fulfilling.

..in Chinese?

我最近开始学做饭,每天都能品尝到自己亲手做的美食,感觉很满足。

wǒ zuì jìn kāi shǐ xué zuò fàn , měi tiān dōu néng pǐn cháng dào zì jǐ qīn shǒu zuò de měi shí , gǎn jué hěn mǎn zú 。

How do you say "What is your most常用的mode of transportation?" in Chinese?