How do you say

I have been wearing this shirt for half a month, and it feels pretty good.

..in Chinese?

这件衬衫我穿了半个月,感觉还不错。

zhè jiàn chèn shān wǒ chuān le bàn gè yuè , gǎn jué hái bú cuò 。

How do you say "I’m going to take the train to travel." in Chinese?