How do you say

I have developed a fondness for Chongqing hotpot and eat it several times a week.

..in Chinese?

我最近迷上了重庆火锅,每周都要去吃几次。

wǒ zuì jìn mí shàng le chóng qìng huǒ guō , měi zhōu dōu yào qù chī jǐ cì 。

How do you say "During the summer, they learn a new programming language." in Chinese?