How do you say

I have just bought a comfortable sofa, which I plan to put in the living room.

..in Chinese?

我刚买了一张舒适的沙发,打算放在客厅里。

wǒ gāng mǎi le yī zhāng shū shì de shā fā , dǎ suàn fàng zài kè tīng lǐ 。

How do you say "I saw a recipe online that I want to try in a month’s time." in Chinese?