How do you say

I have lately developed a passion for cooking, poring over new recipes for hours every day.

..in Chinese?

我最近痴迷于学习烹饪,每天都会花几个小时研究新食谱。

wǒ zuì jìn chī mí yú xué xí pēng rèn , měi tiān dōu huì huā jǐ gè xiǎo shí yán jiū xīn shí pǔ 。

How do you say "I plan to learn to cook some new dishes next week." in Chinese?