How do you say

I have recently gotten into cooking, and I try out new recipes every weekend.

..in Chinese?

我最近迷上了烹饪,每个周末都会尝试新的菜谱。

wǒ zuì jìn mí shàng le pēng rèn , měi gè zhōu mò dōu huì cháng shì xīn de cài pǔ 。

How do you say "We've made plans to travel together next month." in Chinese?