How do you say

I have taken up crafting recently, spending a few hours each day.

..in Chinese?

我最近迷上了做手工艺品,每天都会花几个小时来创作。

wǒ zuì jìn mí shàng le zuò shǒu gōng yì pǐn , měi tiān dōu huì huā jǐ gè xiǎo shí lái chuàng zuò 。

How do you say "I am going to buy a new suit, which might cost around two thousand yuan." in Chinese?