How do you say

I have taken up gardening, and spend a lot of time every week on my little plot.

..in Chinese?

我最近迷上了园艺,每周都会花很多时间打理我的小花园。

wǒ zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi zhōu dōu huì huā hěn duō shí jiān dǎ lǐ wǒ de xiǎo huā yuán 。

How do you say "He works out for half an hour every day." in Chinese?