How do you say

I have taken up gardening lately, and spend a lot of time in the backyard planting things.

..in Chinese?

我最近迷上了园艺,每周都会花很多时间在后院种植花草。

wǒ zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi zhōu dōu huì huā hěn duō shí jiān zài hòu yuàn zhòng zhí huā cǎo 。

How do you say "It's getting cold, take care to keep warm." in Chinese?