How do you say

I have taken up gardening lately and visit the Flower Market every weekend in search of strange and unusual plants to bring home.

..in Chinese?

我最近迷上了园艺,每个周末都会去花市买些新奇的植物回家种植。

wǒ zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi gè zhōu mò dōu huì qù huā shì mǎi xiē xīn qí de zhí wù huí jiā zhòng zhí 。

How do you say "He improved his basketball skills in just three months." in Chinese?