How do you say

I have taken up gardening recently and spend a lot of time in the garden each week planting new things.

..in Chinese?

我最近迷上了园艺,每周都会花很多时间在花园里种植新的植物。

wǒ zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi zhōu dōu huì huā hěn duō shí jiān zài huā yuán lǐ zhòng zhí xīn de zhí wù 。

How do you say "He will take the train to Beijing in three months" in Chinese?