How do you say

I have taken up gardening recently and spend hours each week in the backyard planting.

..in Chinese?

我最近迷上了园艺,每周都会花很多时间在后院种植花草。

wǒ zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi zhōu dōu huì huā hěn duō shí jiān zài hòu yuàn zhòng zhí huā cǎo 。

How do you say "The weather will be fine this weekend, great for travelling." in Chinese?