How do you say

I have taken up hobbies, spending a few hours each weekend carving and painting.

..in Chinese?

我最近迷上了做手工艺品,每个周末都会花几个小时仔细雕刻和上色。

wǒ zuì jìn mí shàng le zuò shǒu gōng yì pǐn , měi gè zhōu mò dōu huì huā jǐ gè xiǎo shí zǐ xì diāo kè hé shàng sè 。

How do you say "My friends and I are planning to go on vacation to Thailand next month." in Chinese?