How do you say

I have taken up painting recently and spend hours at it every day.

..in Chinese?

我最近喜欢上了画画,每天都会花几个小时来创作。

wǒ zuì jìn xǐ huān shàng le huà huà , měi tiān dōu huì huā jǐ gè xiǎo shí lái chuàng zuò 。

How do you say "I lost fifteen pounds in three months, but my stomach won’t shrink." in Chinese?