How do you say

I have tried all kinds of local cuisine there, especially the green curry, which was absolutely delicious.

..in Chinese?

我在泰国尝试了各种当地美食,特别是绿咖喱鸡,真的非常美味。

wǒ zài tài guó cháng shì le gè zhǒng dāng dì měi shí , tè bié shì lǜ gā lí jī , zhēn de fēi cháng měi wèi 。

How do you say "I will wear this dress for three months." in Chinese?