How do you say

I haven’t been to the new Japanese restaurant yet, but I hear the unagi donburi there is excellent.

..in Chinese?

我还没去过那家新开的日本餐厅,但听说那里的鳗鱼饭非常美味。

wǒ hái méi qù guò nà jiā xīn kāi de rì běn cān tīng , dàn tīng shuō nà lǐ de mán yú fàn fēi cháng měi wèi 。

How do you say "My newly bought sofa is so comfortable." in Chinese?