How do you say

I haven’t seen Li Xiaobin for a month. What has he been up to?

..in Chinese?

我和小李已经有一个月没见了,他最近在忙什么呢。

wǒ hé xiǎo lǐ yǐ jīng yǒu yí gè yuè méi jiàn le , tā zuì jìn zài máng shén me ne 。

How do you say "This summer will be very hot." in Chinese?