How do you say

I haven’t seen my friend for months – we’re planning to hang out next weekend.

..in Chinese?

我和朋友几个月没见了,计划下周末一起出去玩。

wǒ hé péng yǒu jǐ gè yuè méi jiàn le , jì huà xià zhōu mò yì qǐ chū qù wán 。

How do you say "I want to learn Chinese in three months." in Chinese?