How do you say

I haven’t seen my friends for three months, and I miss them.

..in Chinese?

我和朋友已经三个月没见了,我很想念他们。

wǒ hé péng yǒu yǐ jīng sān gè yuè méi jiàn le , wǒ hěn xiǎng niàn tā men 。

How do you say "This summer vacation, I intend to learn painting." in Chinese?